Ετήσια Γενική Συνέλευση Συνδέσμου Τραπεζών (18/06)

«…Υπό το πρίσμα αυτό, είναι εξαιρετικά σημαντικό να εξεταστούν επιπρόσθετες λύσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά το ζήτημα των υψηλών επιτοκίων, για την υποστήριξη συγκεκριμένων ομάδων φερέγγυων δανειοληπτών για την αποφυγή αφενός, της δημιουργίας νέας αλυσίδας μη εξυπηρετούμενων δανείων και για την ανακούφιση σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά μέσα στο παρόν πλαίσιο γενικευμένης ακρίβειας αφετέρου. Παράλληλα, ο κυπριακός τραπεζικός τομέας πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειες επαναπροσδιορισμού της σχέσης εμπιστοσύνης με τους πολίτες, ενισχύοντας την πληροφόρηση και τη διαφάνεια σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. H ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παιδείας των πολιτών αποτελεί εξάλλου μία από τις προτεραιότητες τόσο του τραπεζικού τομέα όσο και της πολιτείας…

…Καθίσταται συνεπώς σαφές, ότι προκλήσεις και κίνδυνοι για τις κυπριακές τράπεζες αλλά και την κυπριακή οικονομία στο σύνολο της εξακολουθούν να υφίστανται, γεγονός που όχι μόνο δεν επιτρέπει εφησυχασμό, αλλά απαιτεί αντιθέτως προσεκτικές και οικονομικά ορθολογιστικές κινήσεις καθότι ο τραπεζικός τομέας και το εν γένει χρηματοπιστωτικό σύστημα καλούνται να αντιμετωπίσουν νεοφανείς προκλήσεις όπως οι ανάγκες για πράσινη χρηματοδότηση, η υλοποίηση στρατηγικών πράσινης μετάβασης, καθώς και η πλήρης ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων του τομέα που ενέχει αυξημένους κινδύνους κυβερνοεπιθέσεων και κυβερνοασφάλειας».

Από τον χαιρετισμό της Προέδρου της Βουλης, @annita.cy, τον οποίο ανέγνωσα στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου.

#bankingsector #associationcyprusbanks