Ταμείο Χρηματοδότησης Κεφαλαίου στην Κύπρο -EuroKerdos Magazine

Τα τελευταία πέντε χρόνια στην Κύπρο έχει προωθηθεί μια σειρά από χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Κατά τη δύσκολη περίοδο της οικονομικής κρίσης, όταν η πρόσβαση στη χρηματοδότηση ήταν σχεδόν αδύνατη, τα χρηματοδοτικά σχέδια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και τα διαρθρωτικά ταμεία, ήταν καθοριστικής σημασίας για την επιβίωση και την επέκταση των κυπριακών επιχειρήσεων.

Λόγω των αυστηρών διαδικασιών του παραδοσιακού τρόπου παροχής δανείων από τις τράπεζες, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση εξακολουθεί να παραμένει μια μεγάλη πρόκληση για τις επιχειρήσεις στην Κύπρο, και ιδιαίτερα για τις startups. Παρά τη μεγάλη ρευστότητα που υπάρχει στο τραπεζικό μας σύστημα, οι τράπεζες δεν παρέχουν δανειοδότηση χωρίς τις απαιτούμενες εξασφαλίσεις και ιδιαίτερα προς υψηλού ρίσκου επιχειρήσεις. Γι’ αυτό άλλωστε τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις ψάχνουν για εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης.

Το 2017, η ΕΤΕπ διεξήγαγε μελέτη για την καταγραφή των χρηματοδοτικών κενών των κυπριακών επιχειρήσεων σε σχέση με τα προσφερόμενα χρηματοδοτικά προϊόντα. Ένα από τα αποτέλεσμα της μελέτης ήταν η άκρως ενδιαφέρουσα καταγραφή του κενού ύψους €35εκ στη χρηματοδότηση κεφαλαίου σε επιχειρήσεις. Το γεγονός αυτό κατέδειξε ότι η αγορά της χρηματοδότησης κεφαλαίου άρχισε να ωριμάζει επιτέλους και στην Κύπρο, καθώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις γίνονται πιο δεκτικές στην παραχώρηση μετοχικού κεφαλαίου σε αντάλλαγμα για τη χρηματοδότηση τους, κάτι που ενισχύθηκε περαιτέρω και λόγω της οικονομικής κρίσης που βίωσε ο ιδιωτικός τομέας.

Η χρηματοδότηση κεφαλαίου μπορεί να καταστεί μια αξιόλογη εναλλακτική για τις εταιρείες υψηλού ρίσκου και περιορισμένων εξασφαλίσεων γιατί μέσω αυτής της εναλλακτικής, παρέχεται άμεση χρηματοδότηση αλλά και δεξιότητες για την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Σήμερα η κυπριακή αγορά χρηματοδότησης κεφαλαίου είναι από τις λιγότερο αναπτυγμένες στην Ευρώπη, το οποίο αποτελεί σημαντικό μειονέκτημα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων μας.

Το σημερινό οικονομικό περιβάλλον ευνοεί τη δημιουργία ενός Επενδυτικού Ταμείου για την παροχή χρηματοδότησης κεφαλαίου (Equity Fund), το οποίο θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων μας και θα τονώσει περαιτέρω την ανάπτυξη. Λόγω των νέων δεδομένων που επέφερε η οικονομική κρίση, οι κυπριακές επιχειρήσεις εμφανίζονται πιο έτοιμες και πιο ώριμες για να διεκδικήσουν τέτοιου είδους χρηματοδότηση. Άλλωστε, το πιο σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η αλλαγή της νοοτροπίας και της επιχειρηματικής μας κουλτούρας, η οποία θα επέλθει σταδιακά μέσω της απόκτησης γνώσεων και εμπειριών στο συγκεκριμένο τομέα.

Σε αυτό το πλαίσιο κυμαίνεται και η πρόσφατη πρόταση που παρουσίασε το Εθνικό Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας, για τη δημιουργία ενός τέτοιου Ταμείου, με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Όπως παρουσιάστηκε από το Συμβούλιο, τα οφέλη από τη δημιουργία του Ταμείου στην Κύπρο είναι πολλαπλά και σημαντικά, μεταξύ των οποίων, η αντιμετώπιση του εξαιρετικά υψηλού επιπέδου μόχλευσης και χρέους των κυπριακών επιχειρήσεων, η προσέλκυση επενδύσεων σε ένα ευρύ φάσμα οικονομικών τομέων με στόχο την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, η εισαγωγή νέων τεχνολογιών και νέων βέλτιστων διεθνών εταιρικών πρακτικών και η ενδυνάμωση της καινοτομίας και του εκσυγχρονισμού των κυπριακών επιχειρήσεων.

Λαμβάνοντας τα πιο πάνω υπόψη, καθίσταται επιβεβλημένη σήμερα η προώθηση της δημιουργίας ενός κρατικού Επενδυτικού Ταμείου στην Κύπρο. Για να καταστεί επιτυχία το εν λόγω εγχείρημα, οι ακόλουθοι παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη: (α) το Ταμείο θα πρέπει να λειτουργεί με βάση τους κανόνες της αγοράς, να έχει την απαραίτητη ευελιξία και να προωθεί διαφανείς διαδικασίες, (β) το κράτος δεν πρέπει να έχει εμπλοκή στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, καθώς ο ρόλος του θα πρέπει να περιοριστεί στην παρακολούθηση της εφαρμογής της επενδυτικής πολιτικής που θα προωθεί, (γ) το Ταμείο θα πρέπει να λειτουργεί σε ένα σωστό εποπτικό περιβάλλον, ούτως ώστε να δημιουργεί συνθήκες ασφάλειας για την προσέλκυση συν-επενδυτών από τον ιδιωτικό τομέα, (δ) θα πρέπει να προωθηθούν διαφανείς διαδικασίες προσφορών για την εξεύρεση του Διαχειριστή του Ταμείου, (ε) ο Διαχειριστής, ο οποίος θα εφαρμόζει την επενδυτική πολιτική του κράτους, θα πρέπει να είναι άτομο με σημαντική εμπειρία και διασυνδέσεις στον εν λόγω τομέα.

Είμαι βέβαιη ότι με βούληση, σωστό προγραμματισμό και μεθοδικότητα, θα μπορέσουμε σύντομα στην Κύπρο να θέσουμε γερές βάσεις για την ενίσχυση της αγοράς χρηματοδότησης κεφαλαίου, με στόχο την ενίσχυση και τη στήριξη των κυπριακών μας επιχειρήσεων.